March 19, 2017

โครงสร้างบุคลากร

 

บุคลากรโรงเรียนมณีวิทยา
ประกอบด้วย บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

1 . ด้านงานสอน และงานวิชาการ

  • บุคลากรทางการสอนประจำ ได้แก่ ครูผู้มีวุฒิอย่างตํ่าในระดับปริญญาตรีขึ้นไป จบคณะศึกษาศาสตร์ ด้านการเรียนการสอนโดยตรง ทั้งในระดับปฐมวัย และ ระดับประถมศึกษา
  • ครูผู้ช่วย หรือ พี่เลี้ยง ได้แก่ บุคลากรที่มีหน้าที่ดูแลนักเรียนระดับปฐมวัย มีคุณวุฒิทางการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ม. 6- ระดับปริญญาตรี ( ในสาขาที่ไม่ใช่ทางศึกษาศาสตร์ )
  • ครูสอนภาษาชาวต่างประเทศ ได้แก่ ครูชาวต่างชาติผู้สอนภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับปฐมวัย และ ประถมศึกษา
  • ครูพิเศษ ได้แก่ วิทยากร –ครูจากภายนอกโรงเรียน ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเฉพาะด้านเช่น ครูผู้สอนดนตรีไทย , ภาษาจีน เป็นต้น

2. ด้านโภชนาการและการรักษาความสะอาด

  • แม่บ้านและนักการภารโรง ซึ่งได้รับการตรวจสุขภาพจากทางอนามัย เป็นประจำทุกปี

3 . ด้านการรักษาความปลอดภัย

  • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ได้รับการฝึกฝนมาโดยตรง ให้ทำหน้าที่ในการดูแลสถานที่ราชการ

4 . ด้านการรักษาพยาบาล

  • ครูทุกคนมีความสามารถในการรักษาปฐมพยาบาลเบื้องต้น แต่ในกรณีที่เร่งด่วน-จำเป็น โรงเรียนมณีวิทยาจัดส่งนักเรียนไปยังโรงพยาบาลของรัฐที่ใกล้ที่สุด คือโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อให้นักเรียนได้รับการรักษาพยาบาลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง* นักเรียนทุกคนมีประกันอุบัติเหตุซึ่งสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้